ក្រៅប្រទេស-ต่างประเทศ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ក្រៅប្រទេស
อ่านว่า : เกรา ปรอ เต๊ะฮ์
แปลว่า :ต่างประเทศ
អានថា : តាង ប្រៈធេត់
ภาษาอังกฤษ : abroad

ตัวอย่าง : ចង់ទៅដើរលេងក្រៅប្រទេសដែរ តែអត់មានលុយ។
อ่านว่า : จ็อง โตว เดิว เลง เกรา ปรอ เต๊ะฮ์ แดย์ แตย์ อ็อะ เมียน ลุย
แปลว่า : อยากไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกัน แต่ไม่มีตังค์
អានថា : យ៉ាក ប៉ៃ ធា់វ តាង ប្រៈធេត់ ម៎ឿន កាន់   ទែ ម៉ៃ មី តាំង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น