ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ
ក្រូចពោធិសាត់-ส้มเขียวหวาน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្រូចពោធិសាត់
อ่านว่า : กโรยจ์ โปสัด
แปลว่า : ส้มเขียวหวาน
អានថា : សុំឃ៎ាវវ៉៎ាន
ภาษาอังกฤษ : a kind of range planted in northern provinces of Cambodia

ตัวอย่าง : សព្វថ្ងៃនេះក្រូចពោធិសាត់ថ្លៃណាស់ ព្រោះអត់សូវមានអ្នកដាំ។
อ่านว่า : ซ็อบ ทไง นิ่ฮ์ กโรยจ์ โปสัด ทไล น่ะ ปโร๊ะฮ์ อ็อด โซวเมียน เนียะก์ ดำ
แปลว่า : ทุกวันนี้ส้มเขียวหวานแพงมากเพราะไม่ค่อยมีคนปลูก
អានថា : ធុកវ៉ាន់នីសុំឃ៎ាវវ៉៎ានភែងម៉ាកផ្រក់ម៉ៃខយ់មីឃន់ព្លូក

ความคิดเห็น

Next Post

ដឹក-บรรทุก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Sun Dec 7 , 2014
Spread the loveภาษาเขมร : ដឹក อ่านว่า : เดิก แปลว่า : บรรทุก អានថា : បាន់ធុក ภาษาอังกฤษ : Freight, lade, load, contain ตัวอย่าง : ប្រេងសាំងថ្លៃ ពួកគាត់ព្យាយាមដឹកឲ្យបានច្រើនបំផុត។ อ่านว่า : ปเรง ซัง ไทล  ปัวะก์ ก็วด ปเยีย เยียม เดิก ออย บาน จเริว์น บ็อบ พด แปลว่า : น้ำมันมันแพง พวกแกพยายามบรรทุกให้ได้มากที่สุด អានថា : ណាមម៉ាន់ភែង ភួកគែផៈយ៉ាយ៉ាមបាប់ធុកហ់ៃដ់ាយម៉ាកធី់ស៊ុត ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,086 […]
%d bloggers like this: