ក្រុមជម្រើសជាតិ-ทีมชาติ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ក្រុមជម្រើសជាតិ
อ่านว่า : กรม จุมเร่อะ เจียด
แปลว่า : ทีมชาติ
អានថា : ធីមឆាត
English : National Team

ตัวอย่าง : 99% អ្នកនៅផ្ទះគឺកំពុងបើកទូរទស្សន៍មើលក្រុមជម្រើសជាតិខ្មែរ។
อ่านว่า : เกาเสิบ เพียะโรย เนียะ เนิว พเตี๊ยะ กือ ก็อมปุง เบิว์ก เมิว์ล กรม จุมเรอะ เจียะ คแมย์
แปลว่า :เก้าสิบเปอร์เซ็นของคนอยู่บ้านเขากำลังเปิดทีวีดูทีมชาติเขมร
អានថា : កៅវ ស៊ីប ពើសេន់ ខ៎ង ឃន់ យូ បា់ន ខ៎ៅកាំឡាំងពើតធីវីឌូធីមឆាតខ្មេ៎ន

 

រូបភាពឧទាហរណ៍ហូសឌឺឡេបន្តិច
ภาพตัวอย่างเก่าไปนิด

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น