ក្រវិលកំប៉ុងកំប៉ុង-ที่เปิดฝากระป๋อง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ក្រវិលកំប៉ុង
อ่านว่า : กรอ เว็วล์ ก็อม ปง
แปลว่า : ที่เปิดฝากระป๋อง
អានថា : ធីពើតហ្វ៎ាក្រៈប៉ង់

ตัวอย่าง : ក្រវិលកំប៉ុងស្រាបៀខ្មែរមានរង្វាន់ទៀត។
อ่านว่า : กรอเว็วล์ ก็อมปง ซรา เบีย แคมร์ เมียน รงว็อน เตียด
แปลว่า : ที่เปิดฝากระป๋องเบียร์เขมรมีรางวัลด้วย
អានថា : ធីពើតហ្វ៎ាក្រៈប៉ង់បៀខ្មេ៎នមីរ៉ាងវ៉ាន់ដួយ់

ความคิดเห็น