ក្រដាស់-กระดาษ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร: ក្រដាស់
อ่านว่า : กรอด๊ะห์
แปลว่า : กระดาษ
ภาษาอังกฤษ : Paper

ความคิดเห็น