ក្បត់-นอกใจ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ក្បត់
อ่านว่า : กบ็อด
แปลว่า : นอกใจ (กบฏ)
ภาษาอังกฤษ : Cheat on

ตัวอย่าง : មនុស្សដែលចង់ក្បត់ ទោះយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុស ក៏គេនៅតែក្បត់ ហើយមិនបាច់សួរគេថា តើយើងខុសអ្វីនុះទេ។
อ่านว่า : โม นุฮ์ แดย์ล จ็อง กบ็อด    โต๊ะฮ์ เยิง เมิน บาน ทเวอ อแว็ย โคะฮ์     ก็ เก โนว แตย์ กบ็อด        เฮิว์ย เมิน จำ บัย์จ ซัว เก ทา  เติว เยิง โคะ อแว็ย นุฮ์ เต
แปลว่า : คนที่จะนอกใจ แม้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด ก็เขายังจะนอกใจ แล้วไม่ต้องถามเขาว่า เราผิดอะไรหรอก

ความคิดเห็น