ក្ដ-หำ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ក្ដ-หำ ภาษาเขมรวันละคำ

ក្ដ-หำ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្ដ
อ่านว่า : กด
แปลว่า : หำ
ภาษาอังกฤษ : Penis

ตัวอย่าง : កូនស្រីណាគេអីក៏សំបើមម្លេះ? មានក្តផង?
อ่านว่า : โกน ซแร็ย นา เก๊ แอ็ย ก็ ซ็อมเบิว์ม มแล๊ะฮ์? เมียน กะดอ พ๊อง?
แปลว่า : ลูกสาวใครทำไมเข้าท่าแท้ มีหำด้วย?

ความคิดเห็น