ក្ដៅ-ร้อน ภาษาเขมรวันละคำ ភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร:ក្ដៅ
อ่านว่า: กฺเดา
แปลว่า: ร้อน
អានថា: រ៉ន
ภาษาอังกฤษ: Hot

ตัวอย่าง: ទើបតែដើមខែមករាសោះចាប់ផ្ដើមក្ដៅបាត់ទៅហើយ។
อ่านว่า: :

เติว แต เดิม แค มะกะรา เซาะฮ์ จับ พฺเดิม กฺเดา บัด เติว เฮิย
แปลว่า: เพิ่งแต่ต้นเดือนมกราคมก็เริ่มร้อนซะแล้ว
អានថា: ភើង់ទែតុនដឿនមុកកៈរ៉ាខុមក៏រើម់រ៉នសះលែវ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น