ក្ដាមថ្ម-ปูดำ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ក្ដាមថ្ម-ปูดำ ภาษาเขมรวันละคำ

ក្ដាមថ្ម-ปูดำ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្ដាមថ្ម
อ่านว่า : กดาม ทมอ
แปลว่า : (ปูหิน)ปูดำ
ภาษาอังกฤษ : Rock Crab, Black Crab

ตัวอย่าง : ក្តាមថ្មមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តែថ្លៃណាស់។
อ่านว่า : กดาม ทมอ ชงังญ์  แตย์ ทไล น่ะฮ์
แปลว่า : ปูดำรสชาตอร่อย แต่แพงมาก

ความคิดเห็น