កំពីងពួយ-แพงพวย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: កំពីងពួយ
อ่านว่า: ก็อมปีงปวย
แปลว่า: แพงพวย
អានថា: ភែងភួយ

ตัวอย่าง: មានអ្នកណាស្គាល់ទេថាដើមនេះគេហៅដើមអកំពីងពួយមែនទេ?
อ่านว่า:

เมียนเนียะนา สก็อล เต๊ ทา เดิมนิฮ์ เกเฮาทา เดิมเดิมก็อมปีงปวย แมนเต๊?
แปลว่า: มีใครทราบไหมว่าต้นนี้เขาเรียกว่าต้นแพงพวยใช่ไหม
អានថា: មីខ្រៃសាបម៉ៃវ៉ាតុននីខោវរៀកវ៉ាតុនភែងភួយឆៃម៉ៃ?

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น