កំប្រុក-กระแต ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
កំប្រុក-กระแต ภาษาเขมรวันละคำ

កំប្រុក-กระแต ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កំប្រុក
อ่านว่า : ก็อม ปรก
แปลว่า : กระรอก, กระแต
ภาษาอังกฤษ : Squirrel

ตัวอย่าง : កំប្រុកជាសត្វឧស្សាហ៍ និងវៃឆ្លាត។
อ่านว่า : ก็อม ปรก เจีย สัตว์ อุซา เนิง เวย ฉลาด
แปลว่า : กระรอกเป็นสัตว์ขยัน และชาญฉลาด

ความคิดเห็น