កំណាព្យ-กลอน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាខ្មែរ

Spread the love

កំណាព្យ
ภาษาเขมร : កំណាព្យ
อ่านว่า : ก็อม หนาบ
แปลว่า : กลอน
អានថា : ក្លន (ក ្ ល សូមកុំអានដូច ខ្ល)
ภาษาอังกฤษ : Poem

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តតែងកំណាព្យណាស់។
อ่านว่า : คญม โจวล์ เจิด แตย์ง ก็อม หนาบ น่ะฮ์
แปลว่า : ฉันชอบแต่งกลอนมาก
អានថា : ឆ៎ាន់ឆបទែង់ក្លនម៉ាក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น