កៅស៊ូ-ยาง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កៅស៊ូ
อ่านว่า : เกาซู
แปลว่า : ยาง, ยางยืด, ห่วงยาง
អានថា : យ៉ាង, យ៉ាងយឺត, ហួង់យ៉ាង

ตัวอย่าง : កៅស៊ូនេះអ្នកអាចយកទៅធ្វើអ្វីបានខ្លះ?
อ่านว่า : เกาซูนิฮ์ เนียะ อากจ์ โหยก โตว ทฺเวอ อฺแว็ย บาน คล้ะฮ์
แปลว่า : ยางยีดนี้คุณสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง
អានថា : យ៉ាងយឺតនី ឃូន់ សាម៉ាត អៅវ ប៉ៃថាំអៈរ៉ៃដាយ់បាង់

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น