កូរ-กวน, คน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: កូរ
อ่านว่า: โกว์
แปลว่า: คน กวน
អានថា: ឃន់
ภาษาอังกฤษ: to stir
ตัวอย่าง: ពេលស្លត្រីកុំកូរប្រយ័ត្នឆ្អាប
อ่านว่า: : เปล ซฺลอ ตฺแร็ย กม โก ปรอยัด ชฺอาบ
แปลว่า: เวลาต้มปลาอย่าคนเดี๋ยวมันจะคาว
អានថា: វេឡាតុមប៉្លាយ៉ាកួន ដៀវម៉ាន់ចៈខាវ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น