កូនសោ-ลูกกุญแจ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កូនសោ
อ่านว่า : โกน ซาวอ์
แปลว่า : ลูกกุญแจ
ภาษาอังกฤษ : Keys

ความคิดเห็น