កាលវិភាគ-ตารางเรียน/สอน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second

แถมให้อีกคำน่ะครับวันนี้
พอดีตาราเรียนผมสำหรับเทอมใหม่ออกแล้ว
แต่ค่าเทอมยังไม่มีเลย

កាលវិភាគ-ตารางเรียน/สอน

កាលវិភាគ-ตารางเรียน/สอน

ภาษาษาเขมร : កាលវិភាគ
อ่านว่า : กาว์ล วิ เพียะก์
แปลว่า : ตารางเรียน หรือ ตารางสอนก็ได้
ภาษาอังกฤษ : Time Table or Schedule

ตัวอย่าง : នេះជាកាលវិភាគសម្រាប់ឆមាសទីពីរ។
อ่านว่า : นิ่ห์ เจีย กาว์ล วิ เพียะก์ ซ็อม รับ ชอ เมียะห์ ตี ปี
แปลว่า : นี่คือตารางเรียนสำหรับภาคเรียนที่สอง

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %