កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយ-กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយ
อ่านว่า : กาว์ล ปี ยู ลง นะฮ์ โหมก เฮย
แปลว่า : กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
អានថា : កានឡៈខ្រាំងនឺង់ណានម៉ាលែវ
ภาษาอังกฤษ : once upon a time

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น