ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร : ការ៉េម
อ่านว่า : กาเรม
แปลว่า : ไอติม
អានថា : អៃទីម់
English : Icecream

ตัวอย่าง : អាកាសធាតុក្ដៅអញ្ចឹងដូចជាចង់ញ៉ាំការ៉េមដល់ហើយ។
อ่านว่า : อาก๊ะฮ์ สะเทียด กฺเดา อังญ์ เจิง โดจ เจีย จ็อง ญำ กาเรม ด็อล เฮย
แปลว่า : อากาศร้อนยังงี้รู้สึกอยากกินไอติมจัง
អានថា : អាកាតរ៉នយ៉ាំងងីរូសឺក់យ៉ាកគីន់អៃទីម់ចាំង

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น