ការស្លៀកពាក់បែបប្រជាជនធម្មតារបស់ខ្មែរកាលពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយម

Spread the love

ការស្លៀកពាក់បែបប្រជាជនធម្មតារបស់ខ្មែរកាលពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយម
การแต่งกายทีีสุภาพเรียบร้อยที่สุดในยุคเกือบร้อยปีที่ผ่านมาของชาวเขมร

image

Cr. Viroj Tuntikula 

ความคิดเห็น