ការបន្តពូជ-การสืบพันธุ์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร :​ ការបន្តពូជ
อ่านว่า : กา บ็อน ตอ ปูกจ์
แปลว่า : การสืบพันธุ์
អានថា : កានស៊ឺបផាន់
ภาษาอังกฤษ : reproduction

ตัวอย่าง : នេះគឺជាការបន្តពូជរបស់សត្វល្អិត។
อ่านว่า : นิฮ์ กือ เจีย กา บ็อนตอ ปูกจ์ โรเบาะฮ์ สัด ละเอ็ด
แปลว่า : นี่คือการสืบพันธุ์ของแมลง
អានថា : នីឃឺកានស៊ឺបផាន់ខ៎ងម្លែង

ความคิดเห็น