កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព-กล้องวงจรปิด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព-กล้องวงจรปิด ภาษาเขมรวันละคำ

កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព-กล้องวงจรปิด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព
อ่านว่า : กาเมรา โซะวัดเถะเพียบ
แปลว่า : กล้องวงจรปิด
ภาษาอังกฤษ : closed circuit television camera

ตัวอย่าง : ចង់ទិញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយដាក់នៅផ្ទះ តែថ្លៃពេក។
อ่านว่า : จ็อง ติงญ์ กาเมรา โซะวัดเถะเพียบ มวย ดะก์ เนิว พเตี๊ยะฮ์  แตย์ ทไง เปก
แปลว่า : อยากซื้อกล้องวงจรปิดสักตัวติดที่บ้าน แต่มันแพงเกินไป

ความคิดเห็น