កាបូប-กระเป๋า ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
image

កាបូប

ภาษาเขมร : កាបូប
อ่านว่า : กาโบบ
แปลว่า : กระเป๋า
ภาษาอังกฤษ : Bag, wallet, purse

ตัวอย่าง : កាបូបលុយខ្ញុំព៌ណឈាមជ្រូក។
อ่านว่า : กาโบบ ลุย คญม ปัวร์ เชียม จรูก
แปลว่า : กระเป๋าเงินฉันสีเลือดหมู

ป.ล. คำอ่านที่ผมใช้ตัว ญ ต้องออกเสียงต่างจาก ย เพราะภษาเขมรมีตัว ញ ออกเสียงเหมือนคำว่า อิหยัง ที่แปลว่า อะไร ในภาษาลาว

ความคิดเห็น