កម្មវិធីសិក្សាថៃ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาไทย

Read Time:19 Second

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาษาไทย http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1979

คณิตศาสตร์ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1980

วิทยาศาสตร์ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1981

สังคมศึกษา http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1982

สุขศึกษา http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1983

ศิลปะ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1984

การงานอาชีพ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1985

ภาษาต่างประเทศ http://academic.obec.go.th/web/govdoc/d/1986

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %