កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : កប៉ាស់
อ่านว่า : กะปัลว์
แปลว่า : เรือใหญ่
អានថា : រឿយ៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : Ship

ตัวอย่าง : តើអ្នកធ្លាប់ជិះកប៉ាល់ទេ?
อ่านว่า : เติว เนียะก์ ทล็วบ จิฮ์ กะปัลว์ เต๊?
แปลว่า : คุณเคยนั่งเรือใหญ่ไหม
អានថា : ឃុនឃើយណាំងរឿយ៉ៃម៉ៃ?

ความคิดเห็น