កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ
កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : កប៉ាស់
อ่านว่า : กะปัลว์
แปลว่า : เรือใหญ่
អានថា : រឿយ៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : Ship

ตัวอย่าง : តើអ្នកធ្លាប់ជិះកប៉ាល់ទេ?
อ่านว่า : เติว เนียะก์ ทล็วบ จิฮ์ กะปัลว์ เต๊?
แปลว่า : คุณเคยนั่งเรือใหญ่ไหม
អានថា : ឃុនឃើយណាំងរឿយ៉ៃម៉ៃ?

ความคิดเห็น

Next Post

ความจริงของสิ่งสามอย่าง

Sat Nov 22 , 2014
Spread the love สิ่งของสามอย่างที่ผ่านไปแล้วไม่อาจย้อนคืนมา 1. เวลา 2. ชีวิต 3. วัยเยาว์ สิ่งของสามอย่างที่ส่งผลทำลายชีวิตคนเรา 1. โทสะ 2. โอหัง 3. ใจแคบ สิ่งของสามอย่างที่ไม่ควรทิ้งไป 1. ความเดียงสา 2. อุดมการณ์ 3. ความหวัง สิ่งของสามอย่างที่ประมาณค่าไม่ได้ 1. ความรัก 2. ความดี 3. มิตรภาพ สิ่งของสามอย่างที่ไม่นิรันดร์ 1. ความสำเร็จ 2. ทรัพย์สมบัติ 3. ความฝัน สิ่งของสามอย่างที่ส่งเสริมเราให้สำเร็จ 1. เวลา 2. สถานที่ 3. ผู้คน สิ่งของสามอย่างที่ต้องถนอมรักษา 1. พ่อแม่ 2. บุตรธิดา […]
%d bloggers like this: