កន្លាត-แมลงสาบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កន្លាត
อ่านว่า : ก็อน ลาด
แปลว่า :แมลงสาบ
អានថា : ម្លែងសាប
ภาษาอังกฤษ : cockroach

ตัวอย่าง : កន្លាតជាសត្វល្អិតស្មោករោគ។
อ่านว่า : ก็อน หลาด เจีย สัตว์ ละเอิด ซฺมาวก์ โรก
แปลว่า : แมลงสาบเป็นแมลงสกปรก
អានថា : ម្លែងសាបប៉េន់ម្លែងសុកកៈប្រុក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น