កន្ទេសឡង់-แมงตับเต่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កន្ទេសឡង់
อ่านว่า : ก็อน เต๊ะฮ์ ล็อง
แปลว่า :แมงตับเต่า
អានថា : មែងតាប់តៅ
ภาษาอังกฤษ : Cybister limbatus

ตัวอย่าง : មានអ្នកណាស្គាល់កន្ទេសឡង់ខ្លះ?
อ่านว่า : เมียน เนียะ นา ซฺก็วล ก็อน เตะฮ์ ล็อง คฺล๊ะฮ์?
แปลว่า : มีใครรู้จักแมงตับเต่าบ้าง
អានថា : មីខ្រៃរ៑ចាក់មែងតាប់តៅវ់ប់ាង់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น