កន្ទុំរុយ-แมลงปอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កន្ទុំរុយ
อ่านว่า : ก็อน ตม รุย
แปลว่า :แมลงปอ
អានថា : ម្លែងប៉
ภาษาอังกฤษ : Dragonfly

ตัวอย่าง : នៅតាមវាលស្មៅមានកន្ទុំរុយពណ៌ស្អាតៗណាស់។
อ่านว่า : เนิว ตาม เวียวล์ ซฺเมาว์ เมียน ก็อน ตม รุย ปัวร์ ซฺอาดๆ น่ะฮ์
แปลว่า : อยู่ที่สนามหญ้ามีแมลงปอสีสวยๆเยอะมาก
អានថា : យូធីសៈណ៎ាមយ៉ាមីម្លែងប៉ស៊ីស៎ួយៗយ៉ឹម៉ាក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น