កន្ទុយ-หาง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: កន្ទុយ
อ่านว่า: ก็อนตุย
แปลว่า: หาง
អានថា: ហា៎ង
ภาษาอังกฤษ: tail

ตัวอย่าง: អុញ! កន្ទ្ទុយអីនឹង?
อ่านว่า:

โองญ์ ก็อนตุยแอ็ยเนิ้ง?
แปลว่า: อ้าว หางอะไรอ่ะ
អានថា: អោវ! ហា៎ងអៈរ៉ៃអះ?

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น