កន្ទាទូក-แมงดา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
កន្ទាទូក-แมงดา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

កន្ទាទូក-แมงดา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : កន្ទាទូក
อ่านว่า : ก็อนเตียตูก
แปลว่า : แมงดา
អានថា : មែងដា
English : Lethocerus indicus

ตัวอย่าง : ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្លិនកន្ទាទូកទេ។
อ่านว่า : คญม อ็อด โจว์ล เจิด คฺเลิน ก็อน เตีย ตูก เต
แปลว่า : ผมไม่ชอบกลิ่นแมงดาเลย
អានថា : ផ៎ុម ម៉ៃ ឆ់ប គ្លីន់ មែង ដា លើយ

ความคิดเห็น