កង់-จักรยาน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កង់
อ่านว่า : ก็อง
แปลว่า : จักรยาน
អានថា : ចាក់ក្រៈយ៉ាន
ภาษาอังกฤษ : Bicycle

ตัวอย่าง : តោះ! ទៅជិះកង់ហាត់ប្រាណ។
อ่านว่า : เต๊าะฮ์! เติว จิฮ์ ก็อง หัดปราณ
แปลว่า : ป่ะ ไปขี่จักรยานออกกำลังกาย
អានថា : ប៉ះ ប៉ៃឃីចាក់ក្រៈយ៉ានអកកាំឡាំងកាយ

ความคิดเห็น