កខ្វក់ – กอ คว็อก – สกปรก

Spread the love

10690346_1475472689380442_8923233132589998629_nขยะที่เห็นนี้อยู่ใต้สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา ด่านคลองลึก-ปอยเปต  ขยะเหล่านี้ส่วนมากจะมาจากร้านค้าตลาดโรงเกลือที่ตั้งอยู่ริมคลอง น้ำจากคลองนี้จะไหลเข้าไปในดินแดนของฝั่งกัมพูชาผ่านหมู่บ้าน สตึงบ็อด ,กูบใหญ่ ,กูบน้อย ดงอรัีญ ,กุดตาสอด ,ไคดอน ,โอร์โจรว และไหลไปลงแม่น้ำศรีโสภณ มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบ

ความคิดเห็น