แบบฝึกการพูดเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบสมองให้ 100 %

Spread the love

អ្នកដែលចេះភាសាថៃហើយសាកអាន ហ្វឹកគន្លាស់អណ្ដាត Tongue Twister បែបថៃ មើលណា។
Level 1 វគ្គទី 1
ท่องประโยคตามข้อ 1-23 ให้ได้ก่อน
________________________
1.ระนอง ระยอง ยะลา
2.ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก
3.ชามเขียวคว่ำเช้า ชามขาวคว่ำค่ำ
4.เช้าฟาดผัดฝัก เย็นฟาดฝักผัด
5.ทหารบก ถือปืน แบกปูน ไปโบกตึก
6.ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิด ยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝี
7.หมู หมึก กุ้ง
8.ปิดประตูโบสถ์ เปิดประตูโบสถ์
9.รถยนต์ล้อยาง รถรางล้อเหล็ก
10.กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟัน กินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟัน
11.หมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอน
12.สำลีขายหวย สำรวยขายสี สำลีเล่นหวย สำรวยเล่นสี
13.ไปยะลา มาระยอง ฉลวยขึ้นล่องระหว่างระยอง ยะลา
14.ยายกินลำใยน้ำลายยายใหลย้อย
15.ยายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมี
15.1ยายมีขายหอยยายมอยขายหมีวันดีคืนดีหอยยายมีไปกัดหมียายมอย
16.กวางขาวเข้ากลางเขา คว้าขวานขว้างกวางขาว
17.อาเฮียหลี อาหลีเฮีย
18.บริษัท กำจัดจำกัด มหาชน
19.หมึกหกเลอะมุ้ง มุ้งเลอะหมึกหมด
20.ตาตี๋ตกต้นตาลตาตี๋ตายใต้ต้นตาล
21.ไม้ขัดแตะแหกแตะ แหกดูรูแตะ
22.เด็กเล่นเหล็กดัด
23.ตาตี๋ตกต้นตาลตอตาลตำตูดตาตี๋ตายใต้ต้นตาล

Level 2 វគ្គទី ២
จับเวลา+บันทึกผล(รอบหลังๆต้องใช้เวลาน้อยลงจึงจะได้ผล)
________________________

ยายกินลำไย น้ำลายยายเลยไหลย้อย ไปให้ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิด ยานัดหมอชิตแก้หิดแก้ฝี ช่วยแก้ให้ทีโดยการทานยา ชามเขียวคว่ำเช้า ชามขาวคว่ำค่ำ ที่จังหวัดระนอง ระยอง ยะลา ห้ามทานอาหารอะไรเลยนอกจากเช้าฟาดผัดฟัก เย็นฟาดฟักผัด ละเลงด้วยหมู หมึก กุ้ง กุ้ง หมึก หมู หมู กุ้ง หมึกหมึกหกเลอะมุ้ง มุ้งเลอะหมึกหมด อาหารเหล่านี้มีขายที่บ้าน ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก สิ่งที่จะต้องทำ คือ น้ำหยดลงหิน แลบลิ้นเลียหิน กินกล้วยเครือนี้ เครือใหญ่ เครือหลวง ข้าวโพดอบเนย โรยเกลือ ยายมีเล่นหอย ยายมอยเล่นหมี ต่อด้วยวันไหนอากาศดีดี วันไหนอากาศดีดี หอยของยายมีต่อยหมียายมอย หมีของยายมอยต่อยหอยยายมี หินยายมีเลี้ยงหอย ยายมอยเลี้ยงหมี ในถ้ำมีผี มีหมี มีหอย หมอนลอยน้ำมา ว่ายน้ำไปถอยหมอน น้ำมันหอยตราหมี น้ำมันหมีตราหอย
ปิดประตูโบสต์เปิดประตูโบสต์ หูหมีอยู่ข้างหูหมู หูหมูอยู่ข้างหูหมี 2หูรวมกันจู๋จี๊ดู๋ดี๊หูหมีหูหมู งัว เงีย งง งวย มัน มูมมาม มอมแมม เหมือน มัมมี่ จะกินมันติดเหงือก กินเผือกติดฟัน กินทั้งมันกินทั้งเผือก ติดทั้งเหงือกติดทั้งฟัน ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึก ยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็กถึงระนองระยองยะลา เย็นคว่ำขาวเช้าคว่ำค่ำ แล้วนำไปให้กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยว เหลือหวีเดียว หิ้วหวีไป หิ้วหวีมา โคลงเรือ เรือโคลงเพราะโคลงเรือ เลยวิ่งไปเอาสบู่ถูมือ ถูมือด้วยสบู่
ยามเย็นเดินเล่นตากลม เดินตากลมตากลมชมวิว ตากลมตากลมชมจันทร์ ตัวฉันเพลินเดินตากลม เลยต้องตากลมชมจันทร์เดียวดาย รถยนต์ล้อยาง รถรางล้อเหล็ก She sells seashells by seashore. How much wood can a woodchuck chuck, if a woodchuck can chuck wood? Red lorry yellow lorry อ่านว่า [เร้ด รอลลี่ เยลโล่ รอลลี่] Tim the thin twin tin smith อ่านว่า [ทิม เดอะ ทิน ทวิน ทิน สมิธ]
ที่จังหวัด ระนองระยองยะลา ได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก เพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัด เป็นของยักษ์ใหญ่ ระนองระยองยะลา จึงได้แต่หวาดวิตกว่า ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจะเข้าทำร้าย จึงส่งทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกเพราะปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้น อาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผี และยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิด ยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝี จึงกินมันติดเหงือก กินเผือกติดฟัน จึงพาบริษัท กำจัด จำกัดมหาชน ให้มากำจัด โดยวิธีที่จะทำคือ ชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำ เพื่อเมื่อเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัด แล้วจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่ระนองระยองยะลา ให้มาช่วยด่วน.
________________________

ความคิดเห็น