สุขสันต์วันชาติกัมพูชา รอบที่ 61ปี 09 พฤศจิกายน 1953

Spread the love

image
image
image
image

วันนี้เป็นวันครบรอบ61 วันแห่งชัยชนะของชาวกัมพูชา
ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จนโรดมสีหนุ พระมหาวีระกษัตริย์
ทรงได้ต่อสู้เรียกร้องความเป็นเอกราชจากฝรั่งเศส

ความคิดเห็น