ภาษาเขมรน่ารู้ น่าคิดตาม

Spread the love

อ่านว่า รึฮ์ โก็ล เนย เซจ กเด็ย ตุก กือ กา จ็วบ จุม เปียะ

แปลว่า รากฐานของความทุกข์ คือการยึดติด(ไม่ปล่อยวาง)

ความคิดเห็น